Ceník

Vážení pacienti,
dostává se Vám do rukou výňatek z ceníku našich stomatologických ordinací, který je pro větší přehled rozdělen do dvou částí, podle toho, zda se jedná o léčebné výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo o výkony touto cestou nehrazené, tedy takové, které pacient, má-li o ně zájem, musí zaplatit.

Prvá část ceníku, uvádějící výkony ze zdravotního pojištění hrazené, je prakticky výňatkem z ceníku Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterým se řídí i všechny ostatní zdravotní pojišťovny působící v naší zemi a částky v ní uvedené představují maximální úhradu pojišťovny za uvedené výkony. Slovo „PLNĚ“ nad tabulkou neznamená, že zdravotní pojišťovna zaplatí lékaři plnou cenu úkonu, ale že je to cena konečná a lékař má zakázáno za tyto úkony, tak jak jsou definovány v úhradové vyhlášce, vybírat jakékoli doplatky.

Pro základní posouzení přiměřenosti proplácené částky je třeba znát alespoň tzv. minutové náklady pracoviště, zjednodušeně částku, kterou ordinace spotřebuje na minutu svého provozu.

Dle dat naposledy pro nás zpracovaných specializovanou firmou vyplývá, že náklady na 1 minutu chodu naší ordinace jsou 53.30,- Kč.

Při úhradě zdravotní pojišťovny 596,-Kč za amalgámovou či skloionomerní výplň je tedy zřejmé, že lékař na našem pracovišti by ji měl zhotovit za 11 minut včetně komunikace s pacientem, zapsání dokumentace a přípravy pracoviště pro dalšího pacienta. Extrakci stálého zubu v tomto duchu – tedy za 387,-Kč – by měl lékař zvládnout za cca 7 minut!!! Pokud se věnuje pacientovi déle, potom prodělává a hradí pacientovi tuto další péči ze svých vlastních prostředků, a to adekvátně zmiňovaným minutovým nákladům.

Obdobná, přesněji ještě horší situace je u „plně“ hrazených výrobků, na kterých stomatolog spolupracuje se zubní laboratoří. V těchto situacích proplácená částka stačí prakticky jen na úhradu práce laboratoře, která naopak žádnou smlouvu o poskytování zdravotní péče s pojišťovnou nemá a lékaři účtuje bez jakéhokoli omezení reálné náklady spojené se zhotovením náhrady. Lékař pracuje obyčejně v takových případech zcela zdarma a navíc hradí náklady na chod ordinace.

Každý nechť si udělá obrázek o tom, jsou-li částky hrazené zdravotní pojišťovnou dostatečné, jaký smysl má taková péče a jakou může mít úspěšnost.

Druhou částí ceníku je tabulka výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených, tedy nejčastějších úkonů našeho pracoviště, s cenami korektně zpracovanými na podkladě předpokládaných nákladů, které bude mít pracoviště v souvislosti s provedením práce. Zohledněny jsou pravidelné splátky nejčastěji používanýchstrojů, přístrojů a materiálů, nájmů, úhrady služeb, pojištění, mzdových nákladů a všech zákonných odvodů, a například i náklady na povinné kontinuální vzdělávání lékařů, které jsou nemalé. Kompletní výčet parametrů, které ovlivňují cenu, je samozřejmě daleko delší.

Reálná cenová kalkulace zohledňuje námi poskytovanou úroveň stomatologické péče v roce 2022. Našim pacientům se tak dostane ošetření bez kompromisů, s použitím technologických postupů, a poznatků adekvátních roku 2022 a nikoli konce 20. století. K této úrovni péče se nechceme vracet. Výhodou je v neposlední řadě i to, že pacient vždy vidí kolik peněz a za co platí. Přesto, že moderní stomatologie není a nebude levná, nemusí být pro většinu z nás nedostupná. Z dlouhodobého hlediska bývá pro pacienty nejen komfortnější, ale dokonce i levnější, než péče tzv. „plně“ hrazená zdravotní pojišťovnou.

MUDr.Cesar a MUDr.Hrabě

Výběr z výkonů tzv. „plně“ hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění a částky, jež za ně zdravotnickému zařízení proplácejí zdravotní pojišťovny.

Úkon Částka hrazená pojišťovnou Průměrná cena laboratoře
1. preventivní prohlídka v roce 398 - 476,-
2. preventivní prohlídka v roce 260 - 284,-
odstranění poddásňového zubního kamene u pojišťovnou definovaných skupin pacientů 314,-
infiltační anestezie 105,-
svodná anestezie 126,-
intraorální RTG 79,-
výplň dočasného zubu 465,-
amalgámová či skloionomerní výplň stálého zubu jakéhokoli rozsahu 596,-
ošetření 1. kořenového kanálku způsobem stanoveným pojišťovnou (1x 99 let!) 282,-
extrakce zubu 387,-
chirurgická extrakce zubu 627,-
extrakce dočasného zubu 157,-
zhotovení celolité korunky 1800,- 1200,-
zhotovení kompozitní korunky 2000,- 1900,-
zhotovení základní celkové náhrady 7000,- 3600,-
zhotovení základní částečné náhrady 4040,- 2700,-

Výběr z výkonů nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojišťění (platný od 1.12.2020), změna cen vyhrazena v závislosti na cenách dodavatelů stomatologických materiálů)

Úkon Částka hrazená pacientem Částka hrazená pojišťovnou našemu pracovišti
10min práce lékaře 530,-
návštěva neomluvená min. 24 hodin předem (dle minut plánovaného výkonu) 530-3100,-
Výkony záchovné stomatologie
kompozitní výplň – dle rozsahu 1126-3464,-
amalgámová výplň kapslový amalgám s minimalizovaným uvolňováním rtuti – dle rozsahu 909-3031,-
provizorní výplň skloinomerní cement – dle rozsahu 1212-1992,-
provizorní výplň zinkoxidfosfátový cement 520,-
ošetření 1 kořenového kanálku metodami jinými než hrazenými pojišťovnou 1868-3180,-
úvodní aplikace ozonu 533,-
Výkony protetické
korunka kovokeramická 6049-8282,- 300,-
korunka celokeramická 7500-9457,- 300,-
litá kořenová nástavba 3740-4960,- 300,-
provizorní korunka zhotovená v laboratoři 1843-2415,- 200,-
částečná snímací náhrada s litými kotevními prvky 8902-9202,- 2500,-
detailní otisk materiál A-silikon či polyether 402-914,-
detailní digitální- intraorální scanner 990,-
fixační materiál korunek duální kompozit či skloionomerní cement 350-670,-
Výkony chirurgické
zhotovení CT 1705,-
uzavřená kyretáž 1599,-
atraumatický šicí materiál 295,-
použití piezotomu při extrakci 1590,-
elektro-chirurgická korekce zbytnělé dásně 546,-
krytí obnaženého krčku vazivovým štěpem 6270,-
resekce kořenového hrotu za použití PRF a retrográdní plnění kalcium-silikátem 5330,-
aplikace A-PRF fibrinu bohatého na trombocyty 1497,-
zavedení implantátu Camlog bez augmentace 11144,-