Nabízené výkony

Zubní hygiena

kartacky

Jedná se o sled úkonů vedoucí k odstranění zubního kamene, nánosů plaku a pigmentací ze zubů a dásní pacienta. Součástí je rovněž instruktáž pacienta a remotivace ve smyslu řádného používání pomůcek domácí ústní hygieny, tak aby efektivita odstraňování plaku pacientem byla co nejvyšší.

Pacient, který si umí dokonale vyčistit chrup a také tak činí, stráví ve stomatologické ordinaci nejméně času a rovněž vynaloží nejméně prostředků na případnou léčbu.

V rámci instruktáže je pacient zevrubně informován o:

Preventivní stomatologie

nastroje

Cílem tohoto podoboru je předcházení vzniku patologických změn tkání dutiny ústní a tkání blízkých a včasné rozpoznání patologických změn již vzniklých.

Nejběžnějším prostředkem k naplnění výše uvedeného je stomatologické vyšetření, realizované optimálně v půlročních intervalech, a to i v případě, že pacient nemá žádných stomatologických obtíží. Naprostá většina patologických procesů se totiž vyvíjí po dlouhou dobu bez subjektivních potíží a v okamžiku jejich propuknutí již bývá často na řešení pozdě, nebo je léčba mnohem náročnější, než při včasném odhalení příčiny.

Dalším důvodem, jakkoli je nepříjemné si ho přiznat, je úspěšnost odhalení choroby vyšetřujícím. Ani při sebepečlivěji provedeném vyšetření není tato úspěšnost stoprocentní. Lze se však domnívat, že při dodržování základních schémat vyšetření neunikne určité onemocnění dvakrát či třikrát po sobě pozornosti. Neboli co neodhalí jedna preventivní prohlídka, odhalí velmi pravděpodobně další.

Při tomto preventivním vyšetření stomatolog zkontroluje nejen zuby, jak se mnozí mylně domnívají, ale i struktury přilehlé, tedy zjednodušeně řečeno dásně a ostatní měkké tkaně dutiny ústní, jakož i zraku dostupné tkáně obličeje a krku. Rovněž se věnujeme vyšetření postavení zubů v zubním oblouku a vztahu zubních oblouků vzájemně.

Vzhledem k tomu, že mnohé partie chrupu, jakož i kosti čelistí nejsou vyšetřitelné pouhým zrakem je velmi vhodným doplňkem vyšetření zhotovení rentgenových snímků. Základními preventivními snímky jsou tzv. Bite-wingy, tedy malé intraorální snímky realizované v digitální podobě přímo na našem pracovišti.

V indikovaných případech je vhodné i zhotovení tzv. Ortopantomogramu, snímku zobrazujícího i tkáň čelistních kostí, čelistních dutin, čelistního klubu atd. Přestože dávka záření získaná pacientem při stomatologickém RTG vyšetření je v porovnání s jinými zdroji ionizujícího záření, které se kolem nás vyskytují, poměrně malá, nehodí se tento druh vyšetření pro těhotné ženy.

Na možné těhotenství jsou pacientky našimi lékaři před tímto vyšetřením vždy dotazovány. U těchto pacientek a obecně pacientů, které RTG vyšetření odmítají, je možno realizovat vyšetření na přítomnost kazu laserovým zařízením zvaným Diagnodent. Ani tento přístroj se však nehodí ve všech případech, některé kazy běžně diagnostikovatelné na RTG z podstaty své funkce neodhalí a vzhledem k jeho pořizovací ceně a způsobu použití je třeba počítat se zvýšenými náklady na vyšetření.

Na pomezí preventivní a záchovné stomatologie leží použití ozonu. Tento plyn produkovaný patřičným přístrojem je schopen po 20 vteřinách působení v dané lokalitě eliminovat až 99% zde přítomných bakterií, tedy i bakterií zubního kazu. Je-li aplikován opakovaně, tedy minimálně 3x, v daných intervalech, do místa kazu skloviny a pacient dodržuje doporučené zásady ústní hygieny, jedná se o zákrok v pravém slova smyslu lěčebný a kaz v tomto místě se obvykle podaří zastavit a je vyléčen. Není pak nutná intervence ve smyslu odstranění kazu klasickou preparací. Slabinou této technologie je obtížná (ale možná) aplikace do mezizubních prostor, neschopnost eliminovat kazy hlubší, ale zejména nutnost naprosto dokonalé spolupráce a hygienické disciplíny pacienta. Další možností použití ozonu je situace v kazech velmi hlubokých a při ošetřování kořenových kanálků, viz. Níže.

Dalším důležitým tématem preventivní stomatologie je instruktáž technik řádné ústní hygieny a domácí péče o tkáně dutiny ústní. Je to téma v naší společnosti pohříchu stále velmi podceňované jak ze strany pacientů, tak institucí, které by na něm měly mít zcela zásadní zájem. Teprve pacient, který si dokáže řádně vyčistit zuby, je motivován a je si vědom nezastupitelného významu dokonalé hygieny, může očekávat, že mu jeho chrup a práce na něm zhotovené budou dlouho sloužit.

Záchovná stomatologie

kompozita

Mezi výkony záchovné neboli konzervační stomatologie patří zejména léčba zubního kazu ve smyslu odstranění infikované a bakteriemi zubního kazu poškozené části zubu a náhrada chybějící části pomocí některého z výplňových materiálů.

Mezi nejčastěji používané výplňové materiály patří:

Každý z uvedených materiálů ma samozřejmě své jasné indikace, výhody i nevýhody.

Amalgám

Výhody: u kvalitních amalgámů v porovnání s ostatními materiály relativně vysoká odolnost proti abrazi, tedy okousání. Díky obsahu stříbra určité antibakteriální působení a v postranních úsecích a zejména mezizubních prostorách, stále vyšší spolehlivost a odolnost proti bakteriím kazu. Mýty o jeho levnosti jsou zcela liché, neboť řádně zhotovená, rozsáhlá amalgámová výplň si často v ničem co do časové náročnosti a tutíž i ceny nezadá s jakýmkoli jiným výplňovým materiálem.

Nevýhody: nemá vazbu na tkáně zubu a proto je při zhotovení výplně třeba zajistit retenci mechanickou- tedy zjednodušeně řečeno v některých případech vrtat do zdravých části zubu za účelem zajištění řádné pevnosti výplně. Obsahuje rtuť, která, jakkoli to zatím nebylo prokázáno, je stále v podezření ze souvislosti s některými chorobami, jejichž příčina nebyla dosud odhalena. Nesporným negativem je pak jeho vzhled, který nemůže moderním výplňovým materiálům konkurovat.

Kompozitní materiály

Výhody: schopnost, po náležité přípravě zubní tkáně a pěčlivém dodržení technologických postupů, se na tyto tkáně vázat. Estetické kvality materiálu.

Nevýhody: náročné na dodržení všech technologických postupů při aplikaci materiálu, časová náročnost a tedy v mnoha případech vyšší cena.

Skloionomerní cementy

Výhody: jednoduchá aplikace i do mírně vlhkého prostředí, dobrá vazba na tkáně zubu, resp. Na dentin. Schopnost po dlouhou dobu uvolňovat fluoridové ionty a tak posilovat zubní tkáň a působit antibakteriálně.

Nevýhody: malá odolnost proti abrazi, malá pevnost v lomu a torzi- tedy snadno se exponovanější části výplně odlomí. V porovnání s kompozitními plasty nedostatečná estetika. Vzhledem ke složení materiálu jej nelze dokonale vyleštit.

Endodoncie

endodoncie endodoncie2

Dalším významným tématem záchovné stomatologie je endodoncie, ošetření kořenových kanálků zubu. K tomuto zákroku přistupujeme nejčastěji v situaci, kdy bakterie zubního kazu již ohrožují uvnitř zubu uložené měkké tkáně zubní dřeně a léčba výplní jakéhokoli druhu již neslibuje úspěch, nebo tehdy kdy bakterie již do dřeňové dutiny pronikly, kořenovým systémem zubu se dostávají do okolní kosti a způsobují její zánět. V obou případech je pečlivé endodontické ošetření zubu poslední možností jeho záchrany.

Dalším důvodem ošetření kořenových kanálků může být úraz zubu vedoucí k jeho odumření, nebo plánované protetické ošetření zubu například ve smyslu zhotovení korunky. Neznamená to, že ve všech případech zhotovení korunky tomuto úkonu musí předcházet ošetření kořenových kanálků. Endodoncie je však indikována v situacích, kdy by hrozilo odumření dřeně následkem broušení zubu například právě při zhotovování korunky či můstku. V takových případech je smysluplné nejprve tkáně dřeně odstranit, ošetřit kořenové kanálky a teprve poté zhotovit zmíněnou protetickou práci.

Vlastním principem výkonu je mechanické opracování infikovaných stěn kořenových kanálků zubu (je-li příčinou zubní kaz), odstranění tohoto materiálu, rozšíření a následné hermetické zaplnění již vyčištěných kanálků patřičným materiálem, který v ideálním případě zabrání znovuosídlení kořenového systému bakteriemi.

Způsoby opracování stěn k.kanálků prodělaly v posledních 20ti letech překotný vývoj a v současné době je trendem kombinace ruční práce a strojového opracování nejčastěji nikl-titanovými nástroji.

Přes nesporný pokrok ve vývoji tvaru, mechanismu pohybu i chemickém složení slitiny kořenových nástrojů zůstává tato fáze ošetření i nadále nejproblematičtější a nejkomplikovanější. V extrémních případech anatomie zubu totiž nelze ani při použití nejmodernějších nástrojů a trpělivé práci některé kanálky ošetřit, může dojít i k zalomení některého z nástrojů a prognóza takového zubu je velmi zhoršena.

Aby byla endodontická léčba úspěšná, musí být kanálky nejen řádně opracovány co do šířky, ale zejména pak i co do hloubky, nebo chcete-li délky. Ke stanovení řádné hloubky preparace slouží v naší praxi hojně používaný přístroj zvaný apexlokátor, případně digitální roentgenový snímek.

Přestože mechanická část ošetření kanálku je zcela zásadní a zatím nezastupitelná, v ošetření jsou používány i mnohé chemikálie. Jednak v podobě výplachů při práci v kanálku, kdy používaná tekutina odplavuje uvolněný infekční materiál a drť ze stěn a lubrikuje nástroje a usnadňuje jim práci, jednak po ošetření v podobě provizorního, či definitivního plniva kanálků.

Význam provizorního plniva kanálků spočívá zejména v jeho schopnosti likvidovat zbytky infekce, kterou se nepodařilo eliminovat mechanicky. Nevýhodou plniva je pak jeho krátkodobá funkce a nutnost jeho náhrady stabilnějším, byť méně biologicky aktivním materiálem.

Proto jakmile je to možné přistupuje ošetřující k definitivnímu plnění kanálků. Nejmodernější metodou plnění používanou i v naší praxi je kombinace malého množství tekutého plniva a nahřáté gutaperči, která je pod tlakem aplikována do opracovaných kanálků. V optimálním případě pak dojde k hermetickému zaplnění většiny prostor v kořenovém kanálku a výplňový materiál rovněž obvykle zateče i do různých jeho odboček.

Zcela specifickým tématem v endodoncii je ozonoterapie. Všude, kde je to možné aplikujeme do kanálku při endodoncii před provizorním, ale zejména před definitivním plněním ozon. Tento plyn má s až 99% úspěšností schopnost likvidovat bakterie v jeho dosahu a výrazným způsobem zvyšuje pravděpodobnost úspěchu ošetření a eliminuje komplikace po ošetření.

Po definitivním plnění následuje kontrolní RTG snímek, na kterém lze ověřit, zda zaplnění proběhlo úspěšně. Jiná metoda kontroly zatím stále neexistuje.

Teprve po zdárném dokončení tohoto ošetření lze očekávat další bezproblémové setrvání toho kterého zubu v dutině ústní, případně, je-li přítomen, zhojení zánětu okolní kosti a teprve poté má smysl investovat další snahu a často i nemalé finance do pokračování léčby zubu.

Ta může spočívat ve zhotovení:

Která z výše uvedených variant bude indikována, záleží na stupni destrukce korunkové části zubu.

Rizika ošetřování kořenových kanálků (endodoncie):

Parodontologie

Stomatologický podobor věnující se tzv.závěsnému aparátu zubu, neboli parodontu, neboli zjednodušeně řešeno tkáním díky nimž zub drží v ústech na svém místě. Stav tkání obklopujících zub je pro kvalitu rozmělňování a zdraví chrupu jako celku zcela zásadní a v ničem si nezadá s důležitostí zubu jako takového. Velká záludnost chorob parodontu spočívá však v tom, že v naprosté většině po relativně dlouhou dobu nebolí. A tedy nejsou-li včas diagnostikovány lékařem a v intenzivní spolupráci s pacientem léčeny, v mnohých případech dojdou do stádia, kdy extrakce zubu či zubů je již jediným možným řešením situace.

Mezi nejčastější témata parodontologie, kterým se na našem pracovišti věnujeme, patří ze zánětlivých například léčba gingivitis, parodontitis, z nezánětlivých pak například nedostatek tzv. připojené gingivy (okrajová část dásně u krčku, za normálních okolností pevně spojená s kostí) nebo léčba gingiválních recesů, tedy ústupu dásně a obnažování krčku zubu.

Parodontologie a tedy i my se věnujeme rovněž nemocem sliznic dutiny ústní obecně, tedy nemocem projevujícím se na sliznici tváří, patra, jazyka a rtů.

Protetika

korunka

Protetická stomatologie se zabývá náhradou větší části zubu, či zubů chybějících.

Lze ji obecně rozdělit na protetiku fixní, kdy výrobek je po zhotovení v zubní laboratoři pevně fixován na zuby pacienta a na protetické výrobky snímatelné, kdy náhrada je z úst opakovaně pacientem vyjímatelná.

Mezi výrobky fixní protetiky řadíme zejména:

Snímatelné náhrady můžeme rozdělit na náhrady:

Jak bylo již uvedeno, na zhotovení většiny výše uvedených výrobků se podílí zubní technik. Tým, který se podílí na ošetření, se tak rozšiřuje o dalšího člena. Tento fakt se projevuje nevyhnutelně i v cenách protetických výrobků, které jsou například ve srovnání s výkony záchovné stomatologie násobně vyšší.

Chirurgie

anestezie

Obor stomatologie správněji a komplexněji nazývaný ústní a obličejová chirurgie. Velmi široký obor, jehož některým tématům se věnujeme i na našem pracovišti. Obecně vzato jsou to všechny úkony, kdy dochází při výkonu k obnažení kosti, nebo podslizničních či podkožních struktur.

Mezi nejčastější námi prováděné výkony patří: